Tag

االنگ دره

بوستان جنگلی النگ دره

جنگل النگدره تحت عنوان یکی 7 ناحیه مثال توریسم مرزوبوم و همینطور بوستان جنگلی شاخص استانهای شمالی گزینش و معرفی شده‌است . این بیشه در فصل بهار و فصل‌تابستان و علی الخصوص در روزهای گرم و آفتابی , پر‌از افردی است که از هوای شرجی و گرم …